Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij zowel  het HBA als bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken,  zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisaties  ANBOS, of ProVoet,en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;
 2. ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht; 
 3. ProVoet: Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/Pedicure  ‘ProVoet’ te Veenendaal; 
 4. Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van  zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten  ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;
 5. Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering  van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;
 6. Uiterlijke verzorgingsbranche:het schoonheidsverzorgingsbedrijf of  voetverzorgingsbedrijf;
 7. Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die  gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit  schoonheidsoogpunt;
 8. Voetverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht  zijn op de verzorging van de voet, voethuid en nagels, mede uit oogpunt  van voorkoming van voetklachten;
 9. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging,  Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag; 
 10. AVG: Algemene verordening gegevensbescherming Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingsbedrijf, of  voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de 

  schoonheidsspecialist’ en ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming  en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche  tussen de ondernemer en de consument. 

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft  om een behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die  behandeling uit te zullen voeren. 
 2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks  behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de  ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken  prijs niet tussentijds worden verhoogd.
 3. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden  kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
 4. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte  afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 4 – Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte  werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden  uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking  van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de  behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke  risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de  consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te  kunnen voeren. Hiervoor wordt soms een (wettelijk verplicht) consent  form gebruikt.
 3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en  regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag  vindt in de ter zake geldende branchecodes.
 4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn  beroepscompetenties valt.
 5. De gegevens, verkregen onder lid 3 worden volgende wettelijke  termijnen bewaard en niet aan derden ter beschikking gesteld. 

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument

 1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de  overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en  noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede  uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. 

Artikel 6 – Betaling

 1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland  algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling  omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de  ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop  of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van  elektronisch betalen.
 2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument  verplichten tot een vooruitbetaling van de totaalprijs of een percentage  daarvan.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade  die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een  persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
 2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de  ondernemer geleden schade die door een aan de consument  toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 

Artikel 8 – Klachten

 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na  het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel  elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met klagen  kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
 2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De  ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen  een redelijke termijn,tenzij zulks in verband met de omstandigheden in  redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden  opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de  Geschillencommissie. 

Artikel 9 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of  de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument  als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de  Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling  genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft  ingediend. 
 3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil  uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de  Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.  Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de  Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf  weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient  daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de  bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van  de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege  van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden.  Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde  Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 10 – Nakomingsgarantie

 1. ANBOS, en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen  twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor  te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na  toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit  blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
 2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit  bedrag door ANBOS of Provoet aan de consument uitgekeerd. Bij  bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit  bedrag uitgekeerd en voor het meerdere word de consument aangeboden  zijn vordering aan ANBOS of Provoet over te dragen, waarna deze  organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter  voldoening aan de consument. 
 3. ANBOS of Provoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien,  voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door  de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele  innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en  ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de  volgende situaties sprake is:  aan het lid is surséance van betaling verleend.  – het lid is failliet verklaard.  – de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie  is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is  ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS of Provoet  aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn. 

Artikel 11 – Wijzigingen

ANBOS en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen  in overleg met de Consumentenbond of als wettelijke bepalingen dit  vereisen (AVG). 

Artikel 12 – Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip  van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch  tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn  alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.

Ingangsdatum 28 mei 2018